VLOT vzw

 

Vereniging van Leerkrachten Oude Talen

 

 

> Vereniging >

 

 

 

Statuten

 

 

 

 

Hoofdstuk 1. Vereniging

 

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

 

De naam van de vereniging luidt 'Vereniging van Leerkrachten Oude Talen' of afgekort 'VLOT'.


Het betreft een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

 

Artikel 2. Zetel

 

De zetel van de vereniging is gevestigd in de Oude-Bruglaan 2 bus 402 te 9160 Lokeren.


De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 3. Doel

 

De doelstellingen van de vereniging zijn:

1 de belangstelling voor de klassieke talen en cultuur bevorderen;

2 de kwaliteit van het onderwijs in de klassieke talen verbeteren;

3 de leerkrachten klassieke talen concrete ondersteuning bieden;

4 de belangen van de leerkrachten klassieke talen behartigen.


Bij al haar activiteiten werkt de vereniging uitdrukkelijk netoverschrijdend.

 

 

Hoofdstuk 2. Leden

 

Artikel 4. Aantal

 

Het aantal leden mag niet lager zijn dan acht en moet in elk geval altijd hoger zijn dan het aantal bestuurders.

 

Artikel 5. Toetreding

 

De vereniging groepeert in de eerste plaats leerkrachten klassieke talen in het secundair onderwijs van alle onderwijsnetten, maar ook andere belangstellenden kunnen lid worden indien zij de doelstellingen van de vereniging onderschrijven.

 

De gezamenlijke voorwaarden tot toetreding van de leden zijn:

1 de aanvaarding van de statuten;

2 de betaling van de jaarlijkse bijdrage;

3 de aanvaarding als lid door de raad van bestuur.

 

Artikel 6. Bijdrage

 

De leden betalen een jaarlijkse bijdrage, die maximaal 500 euro per jaar bedraagt.

 

Artikel 7. Register en notulen

 

Op de zetel van de vereniging wordt door de raad van bestuur een register van leden gehouden, waarin de naam en woonplaats van de leden wordt vermeld. Bovendien worden alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van leden in dat register ingeschreven binnen acht dagen na de beslissing.


Alle leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de leden raadplegen, alsmede alle notulen en beslissingen van de algemene vergadering, van de raad van bestuur en van de personen, al dan niet met een bestuursfunctie, die bij de vereniging of voor rekening ervan een mandaat bekleden, evenals alle boekhoudkundige stukken van de vereniging.

 

Artikel 8. Uittreding

 

Ieder lid is vrij uit te treden door het indienen van zijn ontslag bij de raad van bestuur. Dit ontslag moet schriftelijk gebeuren ten laatste op 31 december van het lopende jaar. Het ontslag gaat in ten laatste op 1 januari van het daaropvolgende jaar.


Een lid dat zijn jaarlijkse bijdrage niet betaalt binnen de maand na een schriftelijke aanmaning door de raad van bestuur, kan worden geacht ontslag te nemen als lid.

 

Artikel 9. Uitsluiting

 

De voorwaarden tot uitsluiting van een lid zijn, afzonderlijk of samen:

1 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging;

2 het uitdrukkelijk afwijken van of ingaan tegen de statuten.


De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


De raad van bestuur kan een lid voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 10. Aanspraak

 

Een lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten, heeft geen aanspraak op het bezit van de vereniging en kan betaalde bijdragen niet terugvorderen.

 

Artikel 11. Toegetreden leden

 

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van toegetreden leden. Zij worden vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse bijdrage, maar hebben geen stemrecht in de algemene vergadering.

 

 

Hoofdstuk 3. Algemene vergadering

 

Artikel 12. Samenstelling

 

De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.


De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid door middel van een schriftelijke volmacht. Ieder lid mag niet meer dan één volmacht bezitten.

 

Artikel 13. Bijeenroeping

 

De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen in de gevallen bepaald door de wet of wanneer ten minste één vijfde van de leden het vraagt. Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren schriftelijk opgeroepen.


De agenda wordt bij de oproeping gevoegd. Elk voorstel ondertekend door ten minste één twintigste van de leden wordt op de agenda gebracht.

 

Artikel 14. Bevoegdheden

 

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:

1 de benoeming en de afzetting van de bestuurders;

2 de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;

3 de kwijting aan de bestuurders;

4 de uitsluiting van een lid;

5 de wijziging van de statuten;

6 de ontbinding van de vereniging.

 

Artikel 15. Stemming

 

Op de algemene vergadering heeft ieder lid een gelijk stemrecht en worden de besluiten genomen bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij het nemen van besluiten mag niet van de agenda worden afgeweken.


Bij de uitsluiting van een lid, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vereniging moeten bijzondere meerderheden in acht worden genomen (respectievelijk vermeld in artikel 9, 16 en 30 van deze statuten).

 

Artikel 16. Wijziging van de statuten

 

Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.


Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.

 

Artikel 17. Notulen

 

De notulen van de algemene vergadering worden opgemaakt door de secretaris. De beslissingen worden aan de leden meegedeeld via het ledenblad.

 

 

Hoofdstuk 4. Raad van bestuur

 

Artikel 18. Aantal

 

De raad van bestuur bestaat uit ten minste vier personen.

 

Artikel 19. Benoeming en mandaat

 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


Het mandaat van bestuurder duurt drie jaar.


Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

 

Artikel 20. Bijeenroeping

 

Voor een bestuursvergadering moeten alle bestuurders worden uitgenodigd. De raad van bestuur beslist geldig indien op de bestuursvergadering ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. Bestuurders die afwezig zijn op een wettig bijeengeroepen bestuursvergadering worden geacht afstand te doen van hun beslissingsrecht over de punten waarover op die bestuursvergadering wordt beslist.

 

Artikel 21. Bevoegdheden

 

De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. Alle bevoegdheden die de wet niet uitdrukkelijk verleent aan de algemene vergadering worden toegekend aan de raad van bestuur.


De raad van bestuur handelt in principe als college, maar kan zijn bevoegdheden of een gedeelte ervan opdragen aan een bestuurder.


De voorzitter coördineert de activiteiten van de vereniging, nodigt de leden uit voor de algemene vergadering en de bestuurders voor de bestuursvergaderingen, zit de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen voor en zorgt voor het welzijn van de vereniging.


De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij verhindering. Indien op een vergadering ook de ondervoorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.


De secretaris maakt de notulen van de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen op, houdt de registers en de archieven van de vereniging bij en zorgt voor de wettelijk verplichte publicaties in het Belgisch Staatsblad en voor het neerleggen van de ledenlijst, de jaarrekening, de begroting en de inventaris bij de door de wet genoemde instanties.


De penningmeester voert een exacte boekhouding waarin per soort alle inkomsten en uitgaven worden geregistreerd en maakt de jaarrekening en de begroting op.

 

Artikel 22. Stemming

 

De aanwezige bestuurders beslissen bij meerderheid van de stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.


Bij gebrek aan een speciale melding in de notulen van de bestuursvergadering wordt iedere bestuurder geacht akkoord te gaan met de door de raad van bestuur wettig genomen beslissingen.


Een bestuurder mag niet deelnemen aan een bestuursvergadering op het moment dat een persoonlijk belang wordt behandeld.

 

Artikel 23. Financiën

 

Elk jaar en ten laatste binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar, alsook de begroting van het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.


De vereniging voert een vereenvoudigde boekhouding die ten minste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen.


Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

 

Artikel 24. Notulen

 

De notulen van de bestuursvergaderingen worden opgemaakt door de secretaris en aan alle bestuurders bezorgd.

 

Artikel 25. Vergoeding

 

De bestuurders worden niet bezoldigd.

 

Kosten die worden gemaakt voor rekening van de vereniging worden door de vereniging vergoed, indien de uitgaven vooraf werden goedgekeurd door de raad van bestuur. Bewijsstukken van de gemaakte kosten moeten worden overhandigd aan de vereniging. Bij gebrek aan bewijsstukken wordt een verklaring op eer overhandigd.

 

Artikel 26. Geheimhoudingsplicht


De bestuurders hebben geheimhoudingsplicht tegenover derden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat voor de vereniging. De geheimhoudingsplicht blijft van kracht ook na de beëindiging van het mandaat.

 

Artikel 27. Ambtsbeëindiging

 

Iedere bestuurder is vrij zijn mandaat te beëindigen door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de raad van bestuur.


Een ontslagnemende bestuurder moet alle documenten met betrekking tot de vereniging overhandigen aan de raad van bestuur.

 

Artikel 28. Afzetting

 

De voorwaarden tot afzetting van een bestuurder zijn, afzonderlijk of samen:

1 het schaden van de belangen, werking of goede naam van de vereniging;

2 het uitdrukkelijk afwijken van of ingaan tegen de statuten;

3 bevoegdheidsmisbruik;

4 het gebruik van de vereniging voor eigen verrijking.


De uitsluiting van een bestuurder kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


De raad van bestuur kan een bestuurder voorlopig schorsen op grond van een aanwijzing dat aan een of meer van de genoemde voorwaarden is voldaan.

 

 

Hoofdstuk 5. Ontbinding

 

Artikel 29. Patrimonium

 

Het patrimonium van de vereniging bestaat uit alle roerende en onroerende goederen die door de vereniging wettig zijn verworven.

 

Artikel 30. Ontbinding

 

In geval van ontbinding van de vereniging wordt de bestemming van het actief vastgesteld door de algemene vergadering. De bestemming van het actief komt zo veel mogelijk overeen met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.


De algemene vergadering kan de ontbinding van de vereniging alleen uitspreken met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.


Ingeval op de algemene vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.


De vereffening geschiedt door één of meer vereffenaars die hun opdracht vervullen krachtens een besluit van de algemene vergadering of, bij ontstentenis daarvan, krachtens een rechterlijke beslissing die door enige belanghebbende of door het openbaar ministerie kan worden gevorderd.